Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Handelsonderneming J. Rustenburg: dossiernummer 37036894


Artikel 1: definities: Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: de voorwaarden verstaan onder:
1.“Wij”, “ons” en “de verkoper”: Handelsonderneming J. Rustenburg;
2.“Koper”: een ieder met wij de Handelsonderneming J. Rustenburg in het kader van haar bedrijfsuitoefening overeenkomsten sluit;
3.Daar waar in deze voorwaarden sprake is van “koop”, “verkoop”, “koper”, “verkoper” e.d., kan tevens ieder ander soort overeenkomst gelezen worden;
4.“goederen”; alle materialen, producten, installaties en verpakkingsmaterialen –in de ruimste zin des woords- waarover overeenkomsten gesloten worden.

 

Artikel 2: algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ons en koper waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ons, voor de uitvoering  waarvan door ons derden dienen te worden betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor onze medewerkers en directie.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wij zullen alsdan in overleg treden met de koper teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: aanbieding, overeenkomst
1. Alle offertes en aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.
5.Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6.Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten/werknemers van ons binden ons niet  dan nadat zij schriftelijk worden bevestigd.
7.Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en nadat wij een order middels een (elektronische) Orderbevestiging hebben bevestigd, dan wel indien en zodra in geval van een directe balie-verkoop een orderbevestiging is overhandigd en/of een koopcontract is gesloten, dan wel doordat wij, na ontvangst van een order, aanvangen met de feitelijke uitvoering daarvan.
8.De orderbevestiging, dan wel het koopcontract, wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
9.Een schriftelijke order kan uitsluitend schriftelijk worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging ons heeft bereikt, alvorens de orderbevestiging is verstuurd, dan wel wij zijn overgegaan tot feitelijke uitvoering van de overeenkomst. In ieder geval is een schriftelijke order onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden.
10.Wij hebben het recht een order zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 4: kwaliteit, reclame
1.De door ons te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
2.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering opnieuw materiaal, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door ons verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
3.Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ons, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ons geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4.De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 5 dagen na ontdekking per aangetekende post aan ons te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat wij in staat zijn om adequaat te reageren. De Koper dient ons in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
6.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zullen wij de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van ons, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan ons te retourneren en de eigendom daarover aan ons te verschaffen, tenzij wij anders aangeven.
8.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ons daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

 

Artikel 5: aansprakelijkheid, vrijwaring
1.Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade en nadelen aan personen en roerende of onroerende goederen, ontstaan door enig gebrek aan de door ons geleverde goederen, waaronder derhalve ook verpakkingsmaterialen, of ontstaan door enig gebrek aan door ons gemonteerde en/of geleverde en/of in bruikleen gegeven goederen. Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit het gebruik van door ons geleverde goederen en installaties.
2.Mochten, ondanks voormelde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid, wij verplicht zijn aan de koper een schadevergoeding te betalen dan zal deze schadevergoeding nimmer de factuurwaarde van het geleverde waardoor de schade is veroorzaakt, te boven gaan.
3.Wij zijn nimmer aansprakelijk voor kosten, schade en interessen, die het gevolg zijn van daden, nalatigheden en adviezen van personen die ons vertegenwoordigen, dan wel in dienst van ons zijn en/of personen, die door ons worden ingeschakeld bij de uitvoering van een overeenkomst.
4.Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet-tijdige of niet behoorlijke levering.
5.Door onze goederen en/of installaties te accepteren, aanvaardt de koper de4 volledige aansprakelijkheid voor deze goederen en installaties. Zowel een eventuele aansprakelijkheid jegens derden op grond van wanprestatie onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid gaan derhalve op het moment van de levering over op de koper.
6.Aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij het lossen van onze goederen, waaronder derhalve ook installaties, is voor rekening van de koper.
7.Onze kopers vrijwaren ons voor alle aanspraken van derden terzake van het hier voren staande, derhalve voor schade, welke door onze goederen en/of installaties zouden kunnen zijn veroorzaakt, onverschillig op welk tijdstip deze schade is geleden. Dit houdt derhalve mede in, dat de koper een verzekering afsluit die dit soort aanspraken dekt en vergoedt.
8.Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van onze verzekeraar in voorkomend geval.
9. Indien wij een termijn voor levering hebben opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper ons schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen.
10. Koper zal ons vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden casu quo voor aansprakelijkheid jegens derden.
11.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van veiligheidsgebreken aan een zaak.

 


Artikel 6: risico-overgang
1.Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat koper daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;
2.Indien wij voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper. Koper draagt zelf voor een deugdelijke transportverzekering zorg.


Artikel 7: eigendom en eigendomsvoorbehoud
1.Alle verkochte producten blijven eigendom van ons totdat koper volledig aan al zijn verplichtingen uit welken hoofde ook tegenover ons zal hebben voldaan.
2.De koper is niet gerechtigd voordat de eigendom van onze producten op hem is overgegaan, de producten aan derden, al dan niet tot zekerheid in eigendom over te dragen.
3.De koper is gehouden aan ons of een gemachtigde toegang te verstrekken tot de ruimten of plaatsen waar de producten zich bevinden, teneinde ons, of de gemachtigde mogelijk te maken om deze te kunnen identificeren of merken als eigendom, zodat wij ons weer in het bezit van de producten kunnen (laten) stellen, al of niet na verkregen vonnis tot afgifte.
4.De koper is gehouden om voor zijn rekening de producten, zolang deze nog niet eigendom zijn, te verzekeren tegen tenminste de risico’s van brand en diefstal tegen de gebruikelijke condities.
5.Wanneer door ons herstelde goederen, door koper, nadat hem is kennisgegeven van het herstel, niet binnen een maand worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op dit herstel betrekking hebbende rekening, hebben wij het recht die goederen in het openbaar te doen verkopen onder de verplichting de opbrengst daarvan, na aftrek van het ons toebehorende ter zake van reparatienota en bewaarloon, uit te keren aan koper.
6.Vervangen en/of geretourneerde goederen of onderdelen daarvan worden automatisch ons eigendom, tenzij de koper voorafgaande aan de toezending hierover aparte afspraken met ons gemaakt heeft.


Artikel 8: meerwerkzaamheden
1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden: die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en die ons niet kunnen worden toegerekend.
2. Kostenverhogende omstandigheden geven ons het recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
3. Indien wij van oordeel zijn dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zullen wij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
4. Koper is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding de werkzaamheden te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de koper in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

 


Artikel 9: overmacht
1.Van overmacht van onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd zijn aan onze verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerie en wagens, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf, als bij derden van wij de benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken eveneens als bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigenbeheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.
2.De leveringstijden worden in ieder geval verlengd met de periode gedurende welke wij door overmacht zijn verhinderd aan onze verplichtingen te voldoen.

 


Artikel 10: betalingscondities
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder verrekening, op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag rente verschuldigd van1 % per maand vanaf de vervaldag tot aan de algehele voldoening. Indien koper in verzuim is met de volledige betaling van de door ons aan koper in rekening gebrachte bedragen dan is koper buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a) Voor zover koper niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maken wij aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten”, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen aanvangende de dag na aanmaning door koper wordt voldaan.
b) Voor zover koper handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maken wij aanspraak op vergoeding van de gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 20% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 45,-  voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
2.Wij zijn steeds gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van een eventuele order te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

 


Artikel 11: ontbinding
Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
In geval van liquidatie, van aanvrage van surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ons vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Onze vorderingen op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ons op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behoudt wij onze haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Wij behouden ons steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

 


Artikel 12: toepasselijk recht
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij partij zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.Alle geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 

Voor meer informatie zie ook:

Link doorsturen per email
Bel me terug
NU € 29,50
Lees meer ...
NU 926,00
Lees meer ...
Nu € 34.95
Lees meer ...
GRATIS persen!
Lees meer ...
NU 149,00
Lees meer ...

Alle prijzen exclusief 21% B.T.W. bij afhalen bij magazijn. Prijswijzigingen voorbehouden.
Lees ook onze Algemene voorwaarden